การพัฒนา Web-based Application ด้วย Yii Framework version 2
วันที่ 1

 • Introduction to Yii Framework 2
  • Software ที่เกี่ยวข้อง (แนะนำให้ติดตั้งไว้ก่อน)
   • Composer (getcomposer.org)
   • GitHub Account สมัครสมาชิก github.com
   • Visual Studio Code
   • MySQL Workbench
   • WAMP/XAMPP Server (PHP7)
  • สร้าง Project Yii Framework 2 ด้วย Composer
  • โครงสร้าง Yii Framework 2 Advanced Template
  • Application Life Cycle
  • เรียนรู้ MVC ฉบับ Yii Framework 2
   • Model, View, Controller แบบไม่เชื่อมต่อฐานข้อมูล (BMI)
   • Model, View, Controller แบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Post)

วันที่ 2

 • การสร้าง Web-based Application
 • การ Migration
 • การออกแบบ ER Diagram ด้วย MySQL Workbench
  • การสร้าง Entity, Reverse and Forword Engineer, Synchronize Model
  • การทำ Relationship
 • รู้จักกับ Gii Generator
  • การสร้าง Modules
  • การ Generate Model
  • การ Generate Controller
  • การ CRUD Generator
 • การจัดการระบบสมาชิก (User Management)
 • การเขียนโปรแกรมตาม Requirement/ERD
 • การจัดการสิทธิ์การเข้าถึงด้วย Rule สำหรับสมาชิกแต่ละระดับ


    
วันที่ 3

 • การสร้างรายงานด้วยกราฟ 
 • การสร้างหน้าสรุปข้อมูลแบบ Grid จาก ArrayDataProvider
 • การสร้างไฟล์ PDF ด้วย mPDF
 • การจัดการกับ Request Url แบบสั้น
 • การจัดการ urlManager, Rewrite และการตั้งค่า .htaccess
 • การ Production และใช้งานจริงใน Server