Projects

ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา

Mar 29, 2024 Projects Manop Kongoon 56
ระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัย เชื่อมต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ผ่าน API เพื่อ Generate QR Code สำหรับการชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยจะเก็บข้อมูลการชำระและออกใบเสร็จรับเง...

ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Laboratory Management Information System for Pathology)

Apr 2, 2023 Projects Manop Kongoon 924
ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Laboratory Management Information System for Pathology) เป็นระบบรองรับการตรวจทางพยาธิวิทยาตั้งแต่ Register Case จนถึงการ Diagnosis ของแพทย์ โดยมีระบบการ P...

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 778
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน...

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 865
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข้อม...

องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 777
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข...

เทศบาลตำบลอุบล

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 824
เทศบาลตำบลอุบล ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข้อมูลรายการปร...

องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 700
องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข้...

เทศบาลทำบลส้มป่อย

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 412
เทศบาลทำบลส้มป่อย ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข้อมูลรายกา...

องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 377
องค์การบริหารส่วนตำบลเอือดใหญ่ ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับด...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะอาด

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 385
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะอาด ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึ...

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 387
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพือ ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข้...

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 379
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข...

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 379
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึ...

เทศบาลตำบลพยุห์

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 351
เทศบาลตำบลพยุห์ ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข้อมูลรายการป...

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 367
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข...

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 372
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 365
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึง...

เทศบาลตำบลน้ำคำ

Jan 4, 2023 Projects Manop Kongoon 409
เทศบาลตำบลน้ำคำ ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข้อมูลรายการป...