ประเมิน Competency แบบง่ายๆ ด้วยมือถือ ให้บริการออกแบบ โปรแกรมประเมินสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร Competency Assessment Program
ที่สามารถใช้เฉพาะขององค์กร

คุณสมบัติของโปรแกรม
1. หัวหน้าและลูกน้องสามารถเข้าไปประเมินได้
2. พนักงานทุกคนสามารถ Update ผ่านหน้าจอมือถือ
3. วิเคราะห์ภาพรวมขององค์กรได้ แบบ Real Time
4. ได้รับความไว้วางใจในการนำไปใช้งานจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
5. รองรับ User account มากกว่า 20,000 คน
6. เชื่อมโยงสู่แผนการพัฒนาได้ (Development Plan)

สิ่งที่องค์กรจะได้รับ
ดำเนินการลงระบบได้อย่างรวดเร็วไม่สามารภใช้ประเมินสมรรถนะได้ทันทีมี Customer Service Support  มีที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ฟรี !!!
ให้บริการฝึกอบรมในการเริ่มต้นใช้งานแก่พนักงานทุกคน ฟรี !!!

แนวทางการใช้งาน
1. กำหนดสมรรถนะขององค์กรและเกณฑ์การประเมินพร้อมพจนานุกรม Competency / Proficiency level / Dictionary 
2. กำหนดแนวทางพัฒนาและหลักสูตรฝึกอบรม  Development plan / Training course 
3. จัดกลุ่มงานและสมรรถนะของกลุ่มงาน
4. จัดหน่วยงานลงในกลุ่มงาน บรรจุกำลังคน บันทึกผลการประเมินสมรรถนะ
5. รายงานผลการพัฒนารายบุคคล
6. สรุปหลักสูตร และบุคลากรที่ควรเข้ารับการฝึกอบรม
7. บริหารจัดการผู้ใช้ระบบงาน
8. ใช้งานเมนู “บริหารจัดการผู้ใช้ระบบงาน”
9. จัดการฐานข้อมูลระบบงาน