โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Evaluation Program)
     IMPRESSION ให้บริการพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สามารถทำให้สอดคล้องกับการประเมินผลในองค์กร และเกณฑ์ประเมินของ SEPA ได้  โปรแกรมประเมิน  KPI ผู้ถูกประเมินทราบกำหนดเกณฑ์ประเมิน ประเมิน และดูผลการประเมิน ได้ด้วยตนเอง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์


คุณสมบัติของโปรแกรม
-หัวหน้าและลูกน้องสามารถเข้าไปประเมินได้
-พนักงานทุกคนสามารถ Update ผ่านหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
-วิเคราะห์ภาพรวมขององค์กรได้ แบบ Real Time
-ได้รับความไว้วางใจในการนำไปใช้งานจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ
-รองรับ User account มากกว่า 20,000 คน เชื่อมโยงสู่แผนการพัฒนาได้ (Development Plan)
-สามารถจัดทำรายงานสรุปแก่ผู้บริการ หัวหน้างาน และรายงานแก่ SEPA ได้

สิ่งที่องค์กรจะได้รับ
     ดำเนินการลงระบบได้อย่างรวดเร็ว สามารภใช้ประเมิน KPI ได้ทันที มี Customer Service Support  มีที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ฟรี !!!
ให้บริการฝึกอบรมในการเริ่มต้นใช้งานแก่บุคลากรทุกคน ฟรี !!!

แนวทางการใช้งาน
     กำหนด KPI ระดับองค์กร ส่วนงาน และ บุคคล กำหนดกลุ่มงาน หน่วยงาน และสายการบังคับบัญชาของแต่ละกลุ่มงานจัดหน่วยงานลงในกลุ่มงาน บรรจุกำลังคน บันทึกผลการประเมิน KPI
บริหารจัดการผู้ใช้ระบบงานใช้งานเมนู “บริหารจัดการผู้ใช้ระบบงาน”จัดการฐานข้อมูลระบบงานจัดระบบรายงานผลการประเมิน KPI สำหรับผู้บริหาร

 

 

ตัวอย่าง หน้าจอเข้าสู่ระบบ

ตัวอย่างการบันทึกผลการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างการบันทึกผลการปฏิบัติงาน

 

บันทึกความคืบหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559