ร่วมงานส่งมอบเมรุวัดป่าวิเวก(ธรรมชาน์) กับมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา