วัตถุประสงค์

  • เพื่อจัดการฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ให้เป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น
  • เพื่อจัดการข้อมูลสำคัญที่มีนัยทางเศรษฐกิจ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ให้บรรลุวิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้จังหวัดมีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ ที่สมบูรณ์ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการผลิต ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • เพื่อพัฒนาระบบระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ ที่มีอยู่ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้บริหารทุกระดับในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สามารถนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ และอ้างอิงได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  เป็นมาตรฐาน และใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาในพื้นที่  สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้อย่างชัดเจน


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • มีระบบระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ ที่เป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกพื้นที่ สามารถใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถด้านการผลิต ในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • มีระบบระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจ ที่สามารถเข้าถึงแบบออนไลน์ได้ ผู้บริหารทุกระดับในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด สามารถนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ และอ้างอิงได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ