Story

อบรมการบำรุงรักษาระบบเว็บท่า สนข.

Sep 28, 2021 Story Manop Kongoon 1,304
อบรมการบำรุงรักษาเว็บท่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

ร่วมประชุมวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Sep 20, 2021 Story Manop Kongoon 824
มวางแผนการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยจัดทำแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ และให้มีการประมวลผลข้อมูลทันที โดยออกแบบระบบให้แสดงข้อมูลทั้งในรูปแบบ แผนภูมิและข้อมูลเชิงแผนที่...

อบรมการใช้งานระบบรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.)

Mar 9, 2021 Story Manop Kongoon 758
อบรมการใช้งานระบบรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.)

เป็นตัวแทนมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย(ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา

Oct 7, 2020 Story Manop Kongoon 835
เป็นตัวแทนมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย(ประเทศไทย) มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา บริษัท หนุมานไอที จำกัด ผู้พัฒนาและดูแลระบบ Web based Application ของมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้...

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ อบต.สมอ

Jul 18, 2020 Story Manop Kongoon 767
แนะนำการใช้งานเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

แนะนำการใช้งานระบบ Content Management System สำหรับ สพป.อบ.1

Jul 14, 2020 Story Manop Kongoon 780
แนะนำการใช้งานระบบ Content Management System สำหรับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1

ประสานงานเพื่อทำเว็บไซต์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง

Jul 3, 2020 Story Manop Kongoon 690
ประสานงานเพื่อทำเว็บไซต์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง เพื่อรองรับการประเมิน ITA https://nongmueng.go.th

ประสานงานเพื่อทำเว็บไซต์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี

Jun 29, 2020 Story Manop Kongoon 669
ประสานงานเพื่อทำเว็บไซต์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี https://phoesee.go.th  

พัฒนาระบบแจ้งสถานะสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Jun 23, 2020 Story Manop Kongoon 657
ทำสัญญาจ้างพัฒนาระบบแจ้งสถานะสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เข้าดำเนินงานบำรุงรักษาระบบเว็บท่า สนข.

Jun 23, 2020 Story Manop Kongoon 1,172
23 มิถุนายน 2563 เข้าสำนักงาน สนข. เพื่อบำรุงรักษาระบบเว็บท่า สนข. ทั้งระบบ Intranet และ Internet ให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง http://www.otp.go.th สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (...

ประสานงานรับความต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจัดเก็บงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

Jun 22, 2020 Story Manop Kongoon 611
ประสานงานรับความต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการจัดเก็บงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเสนองานวิจัย โจทย์วิจัย ภายใต้กระทรวงกลาโหม

ติดตั้งระบบเชื่อมต่อเพื่อทำการลงทะเบียนออนไลน์ e-Register ณ โรงพยาบาลราชวิถี

Dec 19, 2019 Story Manop Kongoon 620
ติดตั้งระบบเชื่อมต่อเพื่อทำการลงทะเบียนออนไลน์ e-Register ณ โรงพยาบาลราชวิถี สำหรับเชื่อมต่อ API ลงทะเบียนสิ่งส่งตรวจจากโรงพยาบาลราชวิถีไปยังระบบการตรวจทางพยาธิวิทยาของสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์...

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี

Sep 6, 2019 Story Manop Kongoon 593
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลด้านเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี การบันทึกข้อมูล GPP จังหวัดอุบลราชธานี

อบรมการใช้งานระบบรายงานการปฎิบัติงานตามคำรับรองฯ หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม

Aug 2, 2017 Story Manop Kongoon 593
อบรมการใช้งานระบบรายงานการปฎิบัติงานตามคำรับรองฯ หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ได้แก่ กองทัพบก (ทบ.) กองทัพเรือ (ทร.) กองทัพอากาศ (ทอ.) และ หน่วยบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) เพื่อรายงานผลการปฏิบัติ...

เก็บข้อมูลภาพรวมการทำงานของระบบ WAFCAT

Aug 1, 2017 Story Manop Kongoon 651
เก็บความต้องการของระบบ WAFCAT มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย(ประเทศไทย) 

อบรมการใช้งานระบบ Kasetakorn.com ให้แก่เกษตรกรเครือข่ายสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Jul 13, 2017 Story Manop Kongoon 561
อบรมการใช้งานระบบ Kasetakorn.com ให้แก่เกษตรกรเครือข่ายสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ติดตั้งระบบลงทะเบียนออนไลน์ e-Register สำหรับเชื่อมต่อ API โรงพยาบาลปทุมธานี และสถาบันพยาธิวิทยา

Apr 28, 2017 Story Manop Kongoon 555
ติดตั้งระบบลงทะเบียนออนไลน์ e-Register สำหรับเชื่อมต่อ API โรงพยาบาลปทุมธานี และสถาบันพยาธิวิทยา