ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการของเรา

พัฒนาระบบ Web Application

รับพัฒนาระบบสำหรับหน่วยงานราชการและเอกชนบนพื้นฐานของ Web-based Application เพื่อตอบสนองการทำงานในลักษณะออนไลน์ ที่ช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น
 • ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Content Management System)
 • ระบบสมาชิก (Member System)
 • ระบบกระดานข่าว (Forum)
 • ระบบซื้อขายสินค้า (E-Commerce System)
 • ระบบกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งาน (User role-based access control)
 • ระบบแบบสำรวจ (Poll and Survey System)
 • ระบบปฏิทินกิจกรรม (Activity Calendar System)
 • ระบบการแสดงรายงาน (Report)

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ระบบสารสนเทศในโรงเรียน (School Management Information System)

เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลในโรงเรียน ทั้งการจัดเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการบริหารองค์กร โดยประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ดังนี้
 • ฝ่ายวิชาการ
  • ทะเบียนนักเรียน
  • หลักสูตร
  • งานวัดผลประเมินผล
 • ฝ่ายปกครอง
  • งานเยี่ยมบ้านนักเรียน
  • งานคัดกรองนักเรียนยากจน
  • งานบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
  • การประเมินความฉลาดทางอารมณ์
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • งานสายรถ
 • ห้องสมุด
 • บริการ
  • แจ้งซ่อม
 • ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์